รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

พิมพ์

ประกาศ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


          ตามที่ ได้มีประกาศสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง และได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ได้แก่

                   น.ส. มาสสิริ  พงษ์ศิริ

                  สำรอง
                  1. น.ส. ปรางเพชร  พลประโคน
                  2. น.ส. พรศิริ  ภิญโญ


          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                           ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

 

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่