กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (ศวภ. ๒) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ ประสานงานรับ-ส่งหนังสือราชการ และเอกสารภายในและภายนอกสำนักงาน  รวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
         - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์
         - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีทุกสาขา
         - เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
         - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office  และ การใช้งาน e-mail ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้
         - เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
         - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
         - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
    - รู้จักเส้นทางในจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างดี
    - มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
    - สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

หลักฐานการสมัคร:
1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
4.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
5.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
6.    สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์:
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ในเวลาราชการ
๒. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๗ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน โทร ๐๘๗-๘๗๐-๘๔๔๙  หรือนายวิทยา สุวรรณสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๘-๐๑๔๑

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป