ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พิมพ์

ด้วยส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 – 17 ธันวาคม 2556 ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3738 คุณเพชรรัตน์ 02 333 3717 คุณจินดา
...........................................................
เอกสารประกอบการเสนอราคา
1. ใบเสนอราคา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม