ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน

พิมพ์

 ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN)
ของ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

***********************************
 
ด้วย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
     - ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
     - ลูกจ้าง เอกชน ปว วต.
     - ลูกจ้าง เอกชน IT
     - ลูกจ้างอาเซียน ป โท
     - ลูกจ้างอาเซียน ป ตรี
     - ใบสมัคร
 
ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๕ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๙๐๔