ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์

ประกาศ
 

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ศวภ. 2 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
    ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ ประสานงานรับ-ส่งหนังสือราชการ และเอกสารภายในและภายนอกสำนักงาน รวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :
    - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์
    - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีทุกสาขา
    - เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และการใช้งาน e-mail ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้
    - เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
    - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
    - รู้จักเส้นทางในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี
    - มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
    - สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี


หลักฐานการสมัคร :
    1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
    2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
    6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
    7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ :
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
    1. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI03 ชั้น 1 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ในวัน-เวลาราชการ
    2. ดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

    ระยะเวลาในการรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2556 และ สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห้อง KKUBI03 ชั้น 1 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทรศัพท์ 08 7870 8449 หรือนายวิทยา สุวรรณสุข 08 1488 0141