จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

พิมพ์

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
-------------------------------------------------------

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานผลิตสื่อ งานติดตามประเมินผล งานบันทึกข้อมูล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ห้อง 701 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  8 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 333 3700 ต่อ 7001

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่