กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ รับสมัครบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ รับสมัครบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์ PDF

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง: 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: 2. พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: 1. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

     • นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การจัดทำระเบียบ 
เอกสารงานสารบัญ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและทะเบียนพัสดุสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารการประชุม รายงานการประชุม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเครือข่ายผู้ประสานงานในพื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     • นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานฯ และเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จัดประชุม สัมมนา ประสานงานในพื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ: นักจัดการงานทั่วไป
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
     - เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
     - มีประสบการด้านประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นได้
     - มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
     - เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัคร:
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
     2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นเพศชาย 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ การฝึกงาน เป็นต้น

ตำแหน่ง: 2. พนักงานขับรถยนต์ราชการ  (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ  ประสานงานรับ-ส่งหนังสือราชการ และเอกสารภายในและภายนอกสำนักงาน  รวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล  และตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ: พนักงานขับรถยนต์ราชการ
     - เป็นบุคคลธรรมดา เพศชาย
     - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีทุกสาขา
     - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office  และ การใช้งาน e-mail ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
     - เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
     - มีประสบการด้านประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นได้
     - มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
     - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
     - เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัคร:
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
     2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นเพศชาย 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้   ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 4 – 9  ตุลาคม 2556  ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2556  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 086 602 4158   (นางกรรณิการ์  บุตรเอก)

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป