ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักตรวจราชการ

พิมพ์

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ของ สำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
.........................................

    ด้วยสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

    ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  24  กันยายน  2556 –  27 กันยายน   2556  ภายในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3959 และ  02-333- 3969
                                             ...........................................................

เอกสารประกอบการเสนอราคา
1.    ใบเสนอราคา
2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.    สำเนาทะเบียนบ้าน
4.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | งานที่ 1 | งานที่ 2 |