จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ

พิมพ์

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
----------------------------------------------------------------

 

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์             และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน 7 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ  ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2556  ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02 333 3812

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่