กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๒ อัตรา

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๒ อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (ศวภ. ๒)

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๒ อัตรา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. ๒) ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้

          - นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การติดต่อประสานงาน การจัดซื้อ การจัดประชุม การผลิตเอกสาร การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและรายงานผล การจัดทำเอกสารการประชุม การติดตามผล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

          - นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ค้นหาข้อมูล รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานได้สะดวก พัฒนาเว็บไซต์พร้อมเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานฯ ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติ:

          - ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

          - วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ ๑ ปริญญาโท ทุกสาขา

          - วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ ๒ ปริญญาตรี ทุกสาขา

          - มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในจังหวัดขอนแก่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          - มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point),  E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี

          - มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กระตือรือร้นเรียนรู้งานได้รวดเร็ว และมีจิตบริการ

          - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ปี ด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          - สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้

 

หลักฐานการสมัคร:

         ๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

         ๒. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

         ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

         ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

         ๑. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ในเวลาราชการ

         ๒. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

         ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน โทร ๐๘๗-๘๗๐-๘๔๔๙  หรือนายวิทยา สุวรรณสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๘-๐๑๔๑

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงานที่นี่

 

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป