รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

พิมพ์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  5  อัตรา

 

1.  โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา
     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา 
     1) ปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน/ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสรุปเสนอ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ สป.วท. รวมทั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     2) ปฏิบัติงานส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสานและจัดทำเกี่ยวกับงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามวิธีงบประมาณต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 2 อัตรา 
     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา 
     1. วุฒิปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว. และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการ วมว. ระยะที่ 2  คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ระยะที่ 1 และ 2 คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. ระยะที่ 1 และ 2 รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
     -    อายุไม่เกิน  35  ปี
     -    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ MS office ได้เป็นอย่างดี
     -    สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หลักฐานการสมัคร
     1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6.    สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กันยายน 2556  ภายในวันและเวลาราชการ และนัดสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 - 2333 - 3865  คุณลภัสรดา บาลัน