ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๑  อัตรา

• โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุมการจัดประชุม  การจัดทำรายงานการประชุม  การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     - อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาโททุกสาขา หากจบทางด้านสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ  และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
     - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานการสมัคร
     ๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     ๒. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
     ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๕. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๕ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ภายในวัน และเวลาราชการและนัดสัมภาษณ์ วันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐ - ๒๓๓๓ - ๓๘๖๖, ๐๘๑-๔๘๙๗๔๑๖ นางกันยา พงศ์พิศาล และนางสาวอิศรา วงจิ๋วบุตร์ โทร ๐ - ๒๓๓๓ - ๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๐๑, ๐๘๙-๖๙๑๐๙๓๖