กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๒ อัตรา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ตำแหน่ง:

นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
- นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การติดต่อประสานงาน การจัดซื้อ การจัดประชุม การผลิตเอกสาร การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและรายงานผล การจัดทำเอกสารการประชุม การติดตามผล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
- นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ค้นหาข้อมูล รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานได้สะดวก พัฒนาเว็บไซต์พร้อมเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานฯ ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

คุณสมบัติ:
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ ๑ ปริญญาโท ทุกสาขา
- วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ ๒ ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office (word, excel, powerpoint),  E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร:
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ในเวลาราชการ
๒. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ
๓. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  และนัดสัมภาษณ์วันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่นางบัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน  โทร ๐๘๗-๘๗๐-๘๔๔๙  หรือ นายวิทยา สุวรรณสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๘-๐๑๔๑

 

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป