กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่ง:

นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน   ( เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ )  ดังนี้

-    นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ระเบียบงานเอกสารและสารบัญ  ระเบียบการเงินการบัญชีและงานพัสดุสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารการประชุม ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่ายผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
-    นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานได้สะดวก ติดต่อประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ทุกระดับ พัฒนาเว็บไซต์พร้อมเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานฯ ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติ:
-    อายุไม่เกิน 22 - 35 ปี
-    สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี  
-    สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
-    มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
-    นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หลักฐานการสมัคร:
1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
6.    สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัคร หรือ download ในสมัครจากเวป
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานชั่วคราว ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โทร 0-5322-6264

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก

 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 – วันที่ 22 มกราคม 2556  ในเวลาราชการ

นัดสัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม  2556 เวลา 10.00 น.-12.00 น.

 ณ สำนักงานชั่วคราวศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        
สอบถามรายละเอียดได้ที่   นายพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน  โทร 0-5322-6264

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป