กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2 อัตรา


ตำแหน่ง: 
นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  จำนวน 2 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้
-    นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ระเบียบงานเอกสารและสารบรรณ  ระบบบัญชีและงานพัสดุสำนักงาน  เตรียมเอกสารการประชุม  จัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม   ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
-    นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ  ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่ายผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

คุณสมบัติ:
-    อายุไม่เกิน 35 ปี
-    การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  อักษรศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
-    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการนำเสนองาน
-    ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ  ภาคตะวันออก  (มหาวิทยาลัยบูรพา)  จ.ชลบุรี  และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด   นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเป็นครั้งคราวได้
-    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน ขยัน  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

หลักฐานการสมัคร:
1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
6.    สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่  สำนักงานชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ห้อง 326  ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  10 – 22 มกราคม 2556  และ นัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.-16.00 น. ณ สำนักงานชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร 02 333-3803

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป