กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงาน สชวท.

พิมพ์ PDF

logo cstp

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงาน สชวท.

จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการสัมภาษณ์

 

ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการจัดการ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานสภาวิชาชีพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2556 (เวลาราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-3333700 ต่อ 3020

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ,ใบสมัคร, ระเบียบ

 

 

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักตรวจราชการ

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ของ สำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
.........................................

    ด้วยสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

    ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  24  กันยายน  2556 –  27 กันยายน   2556  ภายในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3959 และ  02-333- 3969
                                             ...........................................................

เอกสารประกอบการเสนอราคา
1.    ใบเสนอราคา
2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.    สำเนาทะเบียนบ้าน
4.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | งานที่ 1 | งานที่ 2 |
 

 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
----------------------------------------------------------------

 

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์             และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน 7 งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ  ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2556  ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02 333 3812

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๒ อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (ศวภ. ๒)

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๒ อัตรา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. ๒) ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้

          - นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การติดต่อประสานงาน การจัดซื้อ การจัดประชุม การผลิตเอกสาร การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและรายงานผล การจัดทำเอกสารการประชุม การติดตามผล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

          - นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ค้นหาข้อมูล รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานได้สะดวก พัฒนาเว็บไซต์พร้อมเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานฯ ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติ:

          - ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

          - วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ ๑ ปริญญาโท ทุกสาขา

          - วุฒิการศึกษา ตำแหน่งที่ ๒ ปริญญาตรี ทุกสาขา

          - มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในจังหวัดขอนแก่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          - มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point),  E-mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี

          - มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กระตือรือร้นเรียนรู้งานได้รวดเร็ว และมีจิตบริการ

          - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ปี ด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          - สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้

 

หลักฐานการสมัคร:

         ๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

         ๒. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

         ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

         ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

         ๑. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ในเวลาราชการ

         ๒. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

         ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน โทร ๐๘๗-๘๗๐-๘๔๔๙  หรือนายวิทยา สุวรรณสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๘-๐๑๔๑

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงานที่นี่

 

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  5  อัตรา

 

1.  โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา
     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา 
     1) ปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน/ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสรุปเสนอ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ สป.วท. รวมทั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     2) ปฏิบัติงานส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสานและจัดทำเกี่ยวกับงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามวิธีงบประมาณต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 2 อัตรา 
     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา 
     1. วุฒิปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว. และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการ วมว. ระยะที่ 2  คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ระยะที่ 1 และ 2 คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. ระยะที่ 1 และ 2 รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
     -    อายุไม่เกิน  35  ปี
     -    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ MS office ได้เป็นอย่างดี
     -    สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หลักฐานการสมัคร
     1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6.    สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กันยายน 2556  ภายในวันและเวลาราชการ และนัดสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 - 2333 - 3865  คุณลภัสรดา บาลัน
 

 

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

พิมพ์ PDF

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ2556

 

ตามที่ได้มี ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

 
หน้า 13 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป