กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ของ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

***********************************
 
      ด้วย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือ ตามเอกสารแนบ
 
     ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๕ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๙๐๘ 
 
 
 
 

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน

พิมพ์ PDF

 ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN)
ของ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

***********************************
 
ด้วย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
 
ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๕ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๙๐๔  
 

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พิมพ์ PDF

ด้วยส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 – 17 ธันวาคม 2556 ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3738 คุณเพชรรัตน์ 02 333 3717 คุณจินดา
...........................................................
เอกสารประกอบการเสนอราคา
1. ใบเสนอราคา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF
ประกาศ
 

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ศวภ. 2 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
    ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ ประสานงานรับ-ส่งหนังสือราชการ และเอกสารภายในและภายนอกสำนักงาน รวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :
    - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์
    - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีทุกสาขา
    - เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และการใช้งาน e-mail ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้
    - เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
    - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
    - รู้จักเส้นทางในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี
    - มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
    - สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี


หลักฐานการสมัคร :
    1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
    2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
    6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
    7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ :
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
    1. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI03 ชั้น 1 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ในวัน-เวลาราชการ
    2. ดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

    ระยะเวลาในการรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2556 และ สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห้อง KKUBI03 ชั้น 1 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทรศัพท์ 08 7870 8449 หรือนายวิทยา สุวรรณสุข 08 1488 0141 

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2557

พิมพ์ PDF

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2557
 
 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง จำนวน  4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 
 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน จำนวน  3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ
 
 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ จำนวน  3 อัตรา
ตำแหน่ง: 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง: 2. พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา
 
 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก จำนวน  3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 3. พนักงานขับรถ
 
 
 
 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

พิมพ์ PDF

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
-------------------------------------------------------

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานผลิตสื่อ งานติดตามประเมินผล งานบันทึกข้อมูล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 11 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป