กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  5 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมงานและการเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาโททุกสาขา หากจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี
     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
     - Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
     - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 2.  นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ได้แก่ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบจัดทำประมาณการ ตรวจสอบการขออนุมัติการยืมเงินราชการประจำเดือน ใบสำคัญชดใช้เงินยืมราชการและการขออนุมัติเบิกจ่ายและนำส่งเงินคงเหลือคืนคลัง ใบสำคัญพร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
     - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     - อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
     - มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลงานคลังได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
     - มีประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง
     - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หลักฐานการสมัคร ทั้ง 2 ตำแหน่ง
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาสมัครที่  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557  ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557  เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862  (นายเมธี  ลิมนิยกุล) 

 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา

 

ตำแหน่ง:  นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ดังมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้
     - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ระเบียบงานเอกสารและสารบรรณ  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ และ งานธุรการ
     - ระบบบัญชีและงานพัสดุสำนักงาน 
     - ร่วมดำเนินงานในภาระงานด้านการประสานงานการจัดกิจกรรม (อบรมสัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานมอบหมายจาก วท.) เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
     - การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  อักษรศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
     - สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ (เช่น จังหวัดเชียงราย)
     - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ   ภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และ ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หลักฐานการสมัคร:
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น
 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

พิมพ์ PDF

ประกาศ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


          ตามที่ ได้มีประกาศสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง และได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ได้แก่

                   น.ส. มาสสิริ  พงษ์ศิริ

                  สำรอง
                  1. น.ส. ปรางเพชร  พลประโคน
                  2. น.ส. พรศิริ  ภิญโญ


          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                           ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

 

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

 

 

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง จำนวน ๑ อัตรา

พิมพ์ PDF

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง จำนวน ๑ อัตรา
ของ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

ด้วย  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง
     นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง  ได้แก่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ระเบียบงานเอกสารและสารบรรณ ระบบบัญชีและงานพัสดุสำนักงาน เตรียมเอกสารการประชุม จัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 - การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
 - สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
 - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาคจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

หลักฐานการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
 2. สำนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับบสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 ภายในวันและเวลาราชการและนัดสัมภาษณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2333-3923 (คุณภาคิน ดำภูผา)

 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมงานและการเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาโททุกสาขา หากจบด้านสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
- Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2. สำนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับบสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 ภายในวันและเวลาราชการและนัดสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2333-3923
 

 

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (ศวภ. ๒) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ ประสานงานรับ-ส่งหนังสือราชการ และเอกสารภายในและภายนอกสำนักงาน  รวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
         - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์
         - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีทุกสาขา
         - เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
         - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office  และ การใช้งาน e-mail ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้
         - เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
         - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
         - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
    - รู้จักเส้นทางในจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างดี
    - มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
    - สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

หลักฐานการสมัคร:
1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
4.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
5.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
6.    สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์:
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ในเวลาราชการ
๒. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) และส่งใบสมัครที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (เอกสารฉบับจริงส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๗ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห้อง KKUBI๐๓ ชั้น ๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน โทร ๐๘๗-๘๗๐-๘๔๔๙  หรือนายวิทยา สุวรรณสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๘๘-๐๑๔๑

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
หน้า 10 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป