กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2)  จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

พิมพ์ PDF

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน  จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ประกาศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

พิมพ์ PDF

 

          เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯจึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัด เลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download คุณสมบัติของผู้สมัคร/ใบสมัคร

 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ประสานงานและติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่าย สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัครไปที่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3923 (นางสาวคัทลียา  เงินจั่น)
 

 

ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานงาน วท .ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังเอกสารแนบท้ายนี้

 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา


1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (เทียบกับกลุ่มงานราชการกำหนดไว้ประเภทกึ่งฝีมือ)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ใบสมัครสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 
บทความ อื่นๆ ...
หน้า 7 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป