กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ด้วย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา รายได้เริ่มต้น ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท   โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียด ดาวน์โหลด ๑ , ดาวน์โหลด ๒

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบสมัครผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (docx.)
ใบสมัครผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (pdf.)
ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้อกำหนดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558

พิมพ์ PDF

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังแนบมาพร้อมนี้

คลิก ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมงานและการเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาโททุกสาขา หากจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี
     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
     - Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
     - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานการสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2557  ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่าง           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862  (นายเมธี  ลิมนิยกุล)

 

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 งาน

พิมพ์ PDF

ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
---------------------------------------------

    ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 จำนวน 1 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

    ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6    เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 ภายในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้กำหนดนัดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. 0 2333 3871-5

คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง

พิมพ์ PDF

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดที่นี่

 
หน้า 6 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป