กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

พิมพ์ PDF
ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 
         สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สํานักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดําเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพโลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี
 
         เนื่องจากผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการนี้สํานักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้
 
- ใบสมัครผู้อํานวยการ DOC , PDF
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ 
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71582  
หมายเลขโทรสาร 0 2564 7021

 

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ราย

พิมพ์ PDF

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 ราย
    ปฏิบัติงานส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 ราย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามวิธีงบประมาณต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
    - อายุไม่เกิน  35 ปี
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ MS office ได้เป็นอย่างดี   
    - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 หลักฐานการสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
    2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
    6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารโยธี  ชั้น 2  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในวันและเวลาราชการ และนัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม  2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ส่วนงานคลังและพัสดุ   สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร.  0 – 2333 – 3770 – 1  คุณบุศรา   แย้มเกษร  และคุณชลลดา  วงศ์เปี้ย
 
 

 

ประกาศ จัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ตามแนบเอกสารท้ายนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย

1. ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. แบบฟอร์มสมัคร

 

ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานงาน วท .ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

พิมพ์ PDF

ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานงาน วท .ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา

 
 
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
      วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้ 
      - พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ของศวภ.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ของ ศวภ.๔ หรือจัดส่งเอกสาราชการ พัสดุ สิ่งของผู้ว่าจ้างหรือติดต่อราชการในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานที่ตั้ง ศวภ.๔ หรือต่างจังหวัดตามที่ว่าจ้างกำหนดให้ไปฏิบัติงาน ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ จัดทำรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ เป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ ศวภ.๔) ช่วยงานอื่นๆ ศวภ.๔ ได้แก่        การจัดทำเอกสารการประชุม การจัดทำเอกสารลงทะเบียน เอกสารประกอบการประชุม การรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
 
คุณสมบัติ :
      - เป็นบุคคลธรรมดา เพศชาย มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  
      - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Office (word , excel , power point) การใช้งาน e-mail  ค้นหาข้อมูลทาง Interne
      - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
      - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้  
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
หลักฐานการสมัคร :
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ
     7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร :
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคภาคตะวันออก
ชั้น 2 อาคาร 50 ปี(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  หรือทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มกราคม 2558  และนัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558เวลา 10.00 น. - 1๔.00 น. ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคภาคตะวันออก ชั้น 2 อาคาร 50 ปี(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร 038-394790-1
 

 

 
หน้า 5 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป