กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.

พิมพ์ PDF

 ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  3  อัตรา

------------------------------------------------------------

                            

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่

 

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พิมพ์ PDF

 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท

--------------------------------------------------------------------

             

                              ด้วยโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิปริญญาโท  จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-203532-3 ต่อ 101     

              
เอกสารแนบท้ายประกาศ  

- คุณสมบัติผู้เข้าสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
ใบสมัครสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

--------------------------------------------------

            ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา  ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่น

ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า  ชั้น 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน  ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ภายในวันและเวลาราชการ  

สอบถามรายละเอียด  โทร. 0 2333 3942-3

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ 

 

ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

พิมพ์ PDF

 ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

ต.คลองห้า อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

....................................................................

 

                       ด้วยกลุ่มงานเทคโนธานี ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน 1 งาน ดังรายละเอียด การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ  

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเทคโนธานี  ส่วนงานคลังและพัสดุ

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี อาคารสวทช.(โยธี) ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558   ภายในวันและ เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 333 3769  

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พิมพ์ PDF

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2559

-----------------------------------------------

 

                                      คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียด

และเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คลิ๊กประกาศรายชื่อ

 

ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.วท. ประจำปี 2559

พิมพ์ PDF

ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------

 

                       ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้าง
เอกชนดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จำนวน 1 งาน 

 

                       ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า  ชั้น 5  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2558  ภายในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้ กำหนดนัดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)  
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558  เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียด  โทร. 0 2333 3869-74

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 

 
บทความ อื่นๆ ...
หน้า 3 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป