พิมพ์

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ สำหรับการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานจาก 10 กระทรวงโดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลและทดสอบการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th ทั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการจัดระบบข้อมูลการรับรองมาตรฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม (มอก.) ด้านการเกษตร (มกอช.) ด้านอาหาร (อย.) ฯลฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร สามารถทำรายการส่งตัวอย่างทดสอบ และตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว โดยจะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น สามารถใช้บริการได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ onestop.most.go.th หากไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ก็ยังคงสามารถติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อส่งตัวอย่างทดสอบ สอบเทียบได้ตามปกติ และในอนาคตจะช่องทาง onestop.most.go.th จะเป็นช่องทางหลักของการให้บริการเพียงช่องทางเดียว

 

Tags ผลงานรัฐบาล - onestop - 1313
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สันติสุข มะโรงศรี : สรุป "ผลงานรัฐบาล" ใน 8 นาทีได้เข้าใจง่าย มากกว่าที่รัฐประชาสัมพันธ์เอง !?
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
» โครงการ เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย
» โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ ( Talent Mobility )
» โครงการ ยกเว้นภาษี 300%