กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก MOST Update สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง คัด 70 เยาวชนไทย ปูพื้นความรู้ระบบขนส่งทางราง

สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง คัด 70 เยาวชนไทย ปูพื้นความรู้ระบบขนส่งทางราง


ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง

 

               ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง” ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 70 คน จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และความสนใจในการฝึกงานและสหกิจศึกษาระบบราง รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและความสนใจในการทำงานทางด้านระบบราง อันจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมี ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. คุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางราง สวทช. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทีมงาน กว่า 100 คนร่วมในพิธีเปิด

 

บรรยากาศภายในค่ายวิทยาศาสตร์

 

               ดร.ชาตรี ศรีไพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช. โดย คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีเป้าหมายมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เป็น Strategic Industry ของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ GDP สูง มีการกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมทำงานร่วมกับ สวทช. เพื่อให้งานวิจัยนั้นนำไปสู่การใช้งานโดยเร็ว ปัจจุบันโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สำคัญของคลัสเตอร์นี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมการวิจัย สวทช. ยังมีพันธกิจในการพัฒนากำลังคนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น  การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย คุณภาพสูงต่อไปในอนาคต”

 

               “ผมขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 70 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าเยาวชนทุกคน นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน ด้านระบบรางแล้ว สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ นับเป็นการเตรียมการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศในอนาคต ขอให้เยาวชนทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้แก่กัน” ดร.ชาตรี ศรีไพรรณ กล่าว

 

               ด้าน คุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางราง สวทช. กล่าวเสริมว่า “สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยได้คัดเลือกเยาวชนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 70 คน จาก 14 มหาวิทยาลัย มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยไฮไลท์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของระบบขนส่งทางรางต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และความรู้เบื้องต้นระบบราง” โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเรียนรู้การปฺฏิบัติงานในพื้นที่จริง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงได้รับการแนะนำทุนการศึกษา และเส้นทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น”


 

 

ข่าวโดย : สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป