กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก MOST Update กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าปฏิรูปกลไกบริหารจัดการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าปฏิรูปกลไกบริหารจัดการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


 

      วันนี้ (3 มิถุนายน 2558) เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเรื่อง ปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กาญจนาวานิชกร สำนักงานคณะกรรมการนโนยายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ดร.ภิเศก เกิดศรี ผู้จัดการ ICT for Industrial Solution นายบัญชา อาภาศิลป์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางอรสา ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ  ห้องประชุมชั้น 5  อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

    ในการประชุมดังกล่าวได้หารือกันในประเด็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของประเทศไทยที่นำไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจของการปฏิรูป วทน. เพื่อให้นำประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2026 เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการจัดมาตรการจูงใจกระตุ้นนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ การจัดทำกฎหมายเพื่อวางระบบนวัตกรรมของประเทศที่จะเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไป และการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตร์และโครงการลงทุนขนาดใหญ่

 

       ทั้งนี้ จะมีการพัฒนา 1) พัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Strategic Industry) และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Projects) ที่เน้นกำลังคนระดับสูง ช่างเทคนิคสมรรถนะสูง 2) แนวทางการให้ทุน เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคน วทน. 3) การต่อยอดโครงการพัฒนากำลังคน วทน. ที่มีอยู่ เช่น โครงการมหิดลวิทย์ วมว., ทุน วท., ทุน พสวท., ทุน สกอ., โดยเดินหน้าการขับเคลื่อนนักเรียนทุน (mobilization) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน รวมทั้งนโยบายที่เชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาและการทำงาน 4) กลไกใหม่ในการพัฒนากำลังคน วทน. เช่น นร.ทุน PPP ภาครัฐที่เข้าทำงานในภาคเอกชน 4) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน เพื่อรองรับความท้าทายในด้านต่างๆ ในสังคมผู้สูงอายุ สังคมดิจิทัล และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 

ด้านประเด็นการหารือนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน วทน. ดังนี้

     1. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน รวมทั้งนโยบายที่เชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาและการทำงาน

          •  การลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน

          •  การขาดแคลนกำลังคนที่สอคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

          •  กลไกเชื่อมต่อการใช้ประโยชน์จากนักเรียนทุนในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเอกชน

      2. กลไกการขยายผลโครงการที่ประสบความสำเร็จออกไปในวงกว้าง

         •   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีหลักฐานชัดเจน ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

         •   ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน (ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน)

         •   สร้างระบบการติดตามและประเมินผลที่ประกอบด้วยหลักฐานที่ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ

     3. มาตรการสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ

        •   บุคลากรผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่า มีจำนวนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจำนวนมาก ขณะที่มีจำนวนบุคลากรผู้สอนรุ่นใหม่ค่อนข้างน้อยซึ่งในอนาคตคาดว่าจะเหลือแต่บุคลากรผู้สอนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม

     4. มาตรการสร้างความตระหนักและค่านิยมในสายอาชีพด้าน วทน.

        •   จำนวนนักเรียน STEM ลดน้อยลง สวนทางกับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ต้องใช้แรงงาน STEM เพิ่มขึ้น

     •   ให้มีกลไกดำเนินการสื่อสาร สร้างความรู้และตระหนักอย่างต่อเนื่อง ถึงความสำคัญของอาชีพ STEM ในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนสามารถนำไปสู่ค่านิยมใหม่ในสังคมไทยที่ยกระดับคุณค่าสาขาอาชีพ STEM ได้

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
» Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป