กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โรงฉายภาพยนตร์แบบโดม อพวช. (Science dome NSM)

พิมพ์ PDF

ท้องฟ้าจำลอง อพวช. เป็นท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโดม 13 เมตร จำนวนเก้าอี้ 96 ที่นั่ง มีเครื่องฉายดาวแบบดิจิตอลเลนส์เดี่ยว อาศัยเลนส์ตาปลา (Fish eye) ในการสร้างภาพครึ่งทรงกลม เป็นผลิตภัณฑ์รุ่น Digitarium® Epsilon Fixed สำหรับใช้ประจำที่ ของบริษัท Digitaris Education Solutionsประกอบด้วยเครื่องควบคุม (Digitarium) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการฉายภาพทั้งหมด มีซอฟแวร์ที่ใช้จำลองท้องฟ้าชื่อว่า nightshade และเครื่องฉาย (Projector) ที่จะรับข้อมูลจากเครื่อง Digitarium แล้วฉายขึ้นบนโดมโค้งด้วยความละเอียด 1200 พิกเซล ดังนั้น การสร้างภาพหรือท้องฟ้าคือการที่สร้างท้องฟ้าจากซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ฉายผ่านเลนส์ตาปลานั่นเอง จึงเรียกได้ว่าเป็นท้องฟ้าจำลองแบบดิจิตอล ซึ่งจะต่างกับเครื่องฉายดาวแบบอนาล็อก ที่ใช้หลอดไฟในการสร้างดวงดาว และใช้ระบบกลไกฟันเฟืองในการขับเคลื่อน เพื่อให้ดวงดาวเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไป

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป