กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ลอรีอัล เชิดชู 4 นักวิทยาศาสตร์ไทย

พิมพ์ PDF

 
        จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มร.ตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย, อูเมช ฟัดเค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล
 
        บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดงานพิธีมอบทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ประจำปี 2556 ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 เพื่อยกย่องบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ไทยในการสร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนวงการวิทยาศาสตร์ไทยพัฒนาก้าวไปข้างหน้า โดยพิธีมอบทุนในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเกรท รูม โรงแรมดับเบิลยู สาทรในปีนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านสายงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของโครงการ ได้ทำการคัดเลือกและมอบทุนวิจัยให้แก่ 4 นักวิจัยสตรี จากทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 250,000 บาทต่อทุน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากคุณค่าของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับสังคมกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จริยธรรมในการทำงานของนักวิจัย และการเป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัย
 
โดยใน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีนักวิทยาศาสตร์สตรีได้รับทุนในสาขานี้ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ท.พญ.ดร.ศรัณยา ตันเจริญ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยในหัวข้อ "การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็กสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม" และ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับงานวิจัยในหัวข้อ "การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งเป้าหมายบนยีนส์โปรโมเตอร์" ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ดร.ธริดาพร บัวเจริญจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนจากงานวิจัยหัวข้อ "การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย" และ สาขาวัสดุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สตรีที่ได้รับทุนคือ ดร.ศรชล โยริยะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กับงานวิจัยในหัวข้อ "โครงการการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียและการประยุกต์ใช้งานด้านชีวการแพทย์" หนึ่งในผู้รับทุน ผศ.ท.พญ.ดร. ศรัณยา ตันเจริญ ผู้ที่ได้รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ว่า "ผู้หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีอุบัติการณ์การเกิดโรคปริทันต์อักเสบถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคนี้ จึงทำให้งานวิจัยมุ่งเน้นไปที่การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็กสำหรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและผลิตแอนติบอดีสำหรับใช้รักษาโรคปริทันต์อักเสบชนิดลุกลามต่อไปให้สำเร็จเพื่อป้องกันและยับยั้งการดำเนินของโรคในผู้ป่วยเหล่านี้ได้โดยตรงในอนาคต เป็นการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประเทศในการส่งเสริม ทันตสุขภาพ และอาจนำมาสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันการเกิดโรคปริทันต์อักเสบต่อไป"
         ด้าน ดร.ธริดาพร บัวเจริญ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี กล่าวว่า "ประเทศไทยมีความหลากหลายสูงทางด้านทรัพยากรชีวภาพรวมถึงจุลินทรีย์ ซึ่งสารออกฤทธิ์ของจุลินทรีย์บางชนิดมีประโยชน์ทั้งทางด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อม เช่น สารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียก่อโรค หรือใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น สารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในพืช เช่น โรคใบไหม้ในข้าว โรค แอนแทรคโนสในพริก เป็นต้น เป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ ต้องการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาต่อสำหรับเป็นยารักษาโรค หรือใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับจุลินทรีย์และทรัพยากรชีวภาพของไทยอีกด้วย"
            อูเมช ฟัดเค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 16 โดยมีนักวิจัยสตรีกว่า 1,500 ท่าน จาก 108 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับการยกย่องและสนับสนุนภายใต้โครงการนี้ และมีนักวิจัยสตรีของลอรีอัลที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองท่านด้วยกัน ทั้งนี้ ลอรีอัล ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติของนักวิจัยสตรีผู้อุทิศตนพัฒนาประเทศผ่านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเป็นประจำทุกปี รวมถึงโครงการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป
ที่มา จาก อีเมล์ Pr @ most.go.th

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป