Half life ครึ่งชีวิตของธาตุ

พิมพ์

Half life ครึ่งชีวิตของธาตุ
    หมายถึง ระยะเวลาที่สารสลายตัวไปจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ใช้สัญลักษณ์เป็น t 1/2  นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียร จะสลายตัวและแผ่รังสีได้เองตลอดเวลาโดยไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือความดัน อัตราการสลายตัว เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนอนุภาคในธาตุกัมมันตรังสีนั้น ปริมาณการสลายตัวจะบอกเป็นครึ่งชีวิต เป็นสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละไอโซโทป และสามารถใช้เปรียบเทียบอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิดได้ ครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี สามารถนำไปใช้หาอายุสัมบูรณ์ (Absolute Age) ซึ่งเป็นอายุของหินหรือซากดึกดำบรรพ์ ที่สามารถบอกจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน สามารถใช้หาอายุของวัตถุโบราณที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
    ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 

Tags Half life