กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ลำใยรีไซเคิล

พิมพ์ PDF

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจและชักชวนให้นักประดิษฐ์เห็นความสำคัญของการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  และเปิดโอกาสให้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นฝีมือคนไทยได้พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป