ลำใยรีไซเคิล

พิมพ์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจและชักชวนให้นักประดิษฐ์เห็นความสำคัญของการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  และเปิดโอกาสให้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นฝีมือคนไทยได้พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์