กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

บทบาทและความสำคัญของ “นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

พิมพ์ PDF

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2530 โดยได้รับการยกฐานะจากสมาคมอุตสาหกรรมไทยที่ดำเนินการตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2510 มีการกำกับดูแลภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก

“พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล”
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บทบาทและความสำคัญของ “นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

“นวัตกรรม” เป็นการใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ซึ่งโลกในปัจจุบันนี้หากองค์กรใดไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ยากและไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจได้ ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จะช่วยขับเคลื่อนให้ไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม

การที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ดังเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของภาคเอกชนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อภาครัฐ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กับภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม

ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย

ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งยังขาดความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาอย่างมาก ดังนั้น เอกชนไทยจึงยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสูงได้ ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยู่แล้ว แต่งานเหล่านี้ก็ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ นอกจากนี้ ในบางกรณียังอาจเป็นไปในลักษณะที่แข่งขันกับภาคเอกชนด้วย เช่น การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ รวมทั้งยังขาดตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนอีกด้วย

นโยบายของ สอท. ในการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม

สอท. มีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในแนวทางการสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ เช่น “การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน “โครงการศูนย์กลางการออกแบบเทคโนโลยี (industrial design)” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนให้กลายมาเป็นผู้รับจ้างผลิต และ “โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (eco-industrial town)”

นอกจากนี้ สอท. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ความร่วมมือกับ สนช. ในการจัดทำโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs หันมาแข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา และโครงการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเงิน ซึ่งจะยังผลให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (new wave industries)ของประเทศไทย โดยเน้นอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ Product Champion เป็นหลักอย่างชัดเจน หรือความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program; ITAP) เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยพัฒนา

ในการสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม สอท. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ในการผลักดันให้เกิดมาตรการที่เอื้อต่อการลงทุนของสมาชิก นอกจากนี้ สอท. ยังได้ผลักดันศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย (Thai Industrial Data & Information Center; TIDIC) และการขับเคลื่อนจัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ระยะที่ 2)

นโยบายของภาครัฐที่ควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย

ภาครัฐมีนโยบายที่จะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยอยู่แล้ว ทว่า การดำเนินการดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการคิดโจทย์งานวิจัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการทำงานของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ หากสามารถเน้นการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบอยู่แล้ว ก็จะสามารถต่อยอดระดับของการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (government procurement) ก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของภาคเอกชน โดยเฉพาะช่วงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะแรก

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป