คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

พิมพ์