ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 56/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

พิมพ์