ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 54/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

พิมพ์