ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 53/2557 เรื่อง กำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณีไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557

พิมพ์