คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พิมพ์