คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 83/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

พิมพ์