คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 81/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

พิมพ์