คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

พิมพ์