คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนินิบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

พิมพ์