กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย


     

 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

               การกีดกันทางการค้าของโลกปัจจุบันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกำแพงภาษีเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ได้กลายมาเป็นประเด็นทางด้านคุณภาพ ด้วยเหตุนี้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  National Quality Infrastructure : NQI  จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของชาติ การดำเนินงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานฯในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานระดับชาติหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กร ด้านการมาตรวิทยา (M:Metrology) ด้านการมาตรฐาน  (S:Standardization ) ด้านการทดสอบ (T:Testing )  และ ด้านการบริหารคุณภาพ (Q:Quality Management)

   

ภายในงาน “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย” 

 

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท. ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ (ปส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.) จึงมีแนวคิดในการจัดงานแถลงข่าวพร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง สำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารทะเลเพื่อการส่งออก โดย มว., การเยี่ยมชมศูนย์ฉายรังสีในส่วนงานห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อและการฉายรังสีเพื่อการปลอดเชื้อในสินค้าเพื่อการส่งออก โดย สทน.,และ บริการด้านวิจัย และ ทดสอบ ด้วย MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย โดย วว. ซึ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในหัวข้อ “บทบาทและทิศทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)”

 

               โดยกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร NQI/MSTQ Press Tour ในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์สู่สังคม  สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศว่ามีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างไร ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ MSTQ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง จนนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับโลกอันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

 


 

 

ผู้เขียนข่าว : ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยา (มว.) 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand    

Tags NQI - MSTQ - มว. - วว. - วศ. - ปส. - สวทช. - สทน.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป