กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search
No pictures in gallery
“พิเชฐ”ลงพื้นที่ชุมชนนครป่าหมาก พิษณุโลก ยกเป็นพื้นที่ต้นแบบหลังใช้ วทน. บริหารจัดการน้ำ พ้นปัญหานาท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก

  วันที่  27 สิงหาคม 2558  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชุมชนนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จนประสบความสำเร็จ  โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเลิศ  แก้วสระแสน ปลัดอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นายยุทธนา พินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่านหมาก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก นายธนากร ทองประไพ ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนนครป่าหมาก  และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

No pictures in gallery
กระทรวงวิทย์ฯ นำทัพสื่อมวลชนยี่ยมชมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

    28 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หนึ่งในกลไกส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถานศึกษาไปพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนในภาคเหนือ  ตลอดจนบริการด้านวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และทคโนโลยีในการขับเคลื่อนแก่ภาคเอกชน

No pictures in gallery
กระทรวงวิทย์ฯ คัด 100 นวัตกรรมไทยพร้อมใช้โชว์ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ 58”

   29 สิงหาคม 2558 เชียงใหม่ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558” คัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานกว่า 100 นวัตกรรมมาจัดแสดง ชูไฮไลท์โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยความร้อนคลื่นวิทยุ ที่สามารถกำจัดแมลงในข้าวได้ทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี ฆ่าเชื้อโรค ลดการหืน และยืดอายุเก็บข้าวได้นานขึ้น พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม พิเศษสำหรับผู้ประกอบการรับสิทธิสนับสนุนจากภาครัฐภายในงาน เช่น คูปองนวัตกรรม การสนับสนุนเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม วันที่ 29 -30 สิงหาคมนี้ ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

No pictures in gallery
ปลัด ก.วิทย์ฯ เปิดตัว Software ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ (STDB) ในงานมหกรรมนวัตกรรมภาคเหนือ

    (ช่วงบ่าย 29 สิงหาคม 2558 ณ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ) รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย Science and Technology Databank (STDB)  พร้อมผลักดันให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.).ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เผยแพร่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) เกิดการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการของรัฐอย่างคุ้มค่า สามารถเป็นที่พึ่งของภาคเอกชน

No pictures in gallery
ดร.พิเชฐ ลงพื้นที่หนองหอย ติดตามผลการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

 วันที่  30 สิงหาคม 2558  ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณะฯ เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการปัญหาขยะในชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดินและสามารถนำมาผลิตพืชทางการเกษตรได้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ที่ได้ทำการทดสอบเลี้ยงใส้เดือนดินในแปลงปลูกพืชเพื่อปรับโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน พร้อมนี้ยังได้ติดตามการขยายผลการใช้ประโยชน์จากการวิจัยสู่พื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กระทรวงวิทย์จัดใหญ่ “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ด้าน ม.ขอนแก่น ขานรับทาเล้นโมบิลิตี้ ออกระเบียบเอื้ออาจารย์-นักวิจัยไปเอกชน นำร่องยกระดับขีดความสามารถเอกชนอีสาน

       วันที่ 31 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลโครงการทาเลนท์โมบิลิตี้สู่ภูมิภาค ในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ พร้อมกันนี้ มีแขกวีไอพีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกณพ สูจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จํากัด ผศ.ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ร่วมงานกว่า 300 คน

ผู้อำนวยการองค์การ NASA เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.

     1 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. พลตรี ชาร์ลส์ เอฟ โบลเด้น จูเนียร์ (Major General (Retied) Charles F.Bolden Junior) ผู้อำนวยการองค์การ NASA ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือความร่วมมือด้าน civil space ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกระชับความร่วมมือด้าน วทน. ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคาร สป.วท. 

ผู้ประกอบการไทย ขนงานวิจัยคุณภาพพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี กว่า 50 ชิ้น แสดงในงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมหนุนเต็มที่
   (2 กันยายน 2558) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
No pictures in gallery
กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเสริมทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หลัง “สมคิด” ดึงร่วมทีม

       “พิเชฐ” ชูใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เน้นช่วยเกษตรกร จับโอท็อปใส่สูท ติดเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี เสริมแกร่งแข่งได้ในตลาดโลก  เร่งพัฒนากำลังคนด้าน วทน. หวังเป็นข้อต่อทุกกระทรวง ชี้เศรษฐกิจเดินได้ต้องอาศัยอินโนเวชั่น  

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงกรณี รัฐบาลปรับกลุ่มการทำงาน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  ภายใต้การดูแลของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ว่า เป็นที่น่ายินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรี เพิ่มความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในเชิงพาณิชย์  ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ยังคงทำหน้าที่เป็นข้อต่อให้กระทรวงต่าง ๆ  โดยมุ่งเป้าให้บริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น สอดรับกับนโยบายพัฒนากำลังคนด้าน วทน. เพื่อให้การพัฒนาฯ เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ  
No pictures in gallery
ไทยผนึกเยอรมัน เสริมแกร่งมาตรฐานการวัดระดับสากล เปิดช่องสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลก ขอยืนแถวหน้าดึงประเทศภูมิภาคเอเชียเดินพร้อมกัน

    วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซอยโยธี กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเพเทอร์  พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการ นายประยูร เชี่ยววัฒนา และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย ศาสตราจารย์ ดร.โยอาคิม อูลล์ริค ประธานสถาบันฯ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานมาตรวิทยาด้านการวัดอันนำไปสู่การยกระดับและประกันคุณภาพสินค้าและนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยผลจากความร่วมมือนี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายองค์ความรู้ไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป