กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คลังภาพกิจกรรม กระทรวงวิทย์ฯ นำทัพสื่อมวลชนยี่ยมชมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ
Search

    28 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หนึ่งในกลไกส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถานศึกษาไปพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนในภาคเหนือ  ตลอดจนบริการด้านวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และทคโนโลยีในการขับเคลื่อนแก่ภาคเอกชน

No images in gallery
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป