กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คลังภาพกิจกรรม รมว.วท.ประชุมจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ รองรับภารกิจสังคมนวัตกรรม
Search

   4 กันยายน 2558  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ของประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยใช้กลไกของคณะทำงานประชาสัมพันธ์  เพื่อบูรณาการและสร้างความเชื่อมโยงงานในอำนาจหน้าที่ งานตามนโยบายรัฐบาล และงานเพื่อการปฏิรูป ในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการปรับตัวของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เปลี่ยนจากกระทรวงฝ่ายสังคมเป็นฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนหากจะเกิด ‘สังคมนวัตกรรม’ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาและทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า

No images in gallery
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป