ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

พิมพ์

 

             ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0508/ว168 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"

               ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand

 

Tags รัชกาลที่ 2 - พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย - สมเด็จพระนั่งเกล้า - มติคณะรัฐมนตรี - พระราชสมัญญา