กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เปิดวิสัยทัศน์ ก.วิทย์ฯ พร้อมดันพลาสติกชีวภาพ สู่มาตรฐานอาเซียน

พิมพ์ PDF

           ก.วิทย์ฯ ผลักดันผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพไทย พร้อมตื่นตัวรับความต้องการการใช้พลาสติกชีวภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มอบกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และติดตามสถานการณ์เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ  พร้อมผลักดันสู่มาตรฐานอาเซียน
นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  ขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดปัญหาโลกร้อนมากขึ้น ไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยปัจจุบันมีความต้องการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุโรป ต่อไปจะมีข้อกำหนดสินค้านำเข้าทุกชนิดต้องใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุที่เป็นพลาสติกชีวภาพเท่านั้น แม้แต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์  รวมทั้งอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้แข่งขันหรือทดแทนวัสดุที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และไทยสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีแหล่งวัตถุดิบจากแป้งมันสำปะหลังได้ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นหลายเท่า และยังมีส่วนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย  ดังนั้นทางกระทรวงวิทย์ฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 ด้าน คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ โดยทางกระทรวงมีการบูรณาการแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร
           นายวรวัจน์ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการทดสอบ  สอบเทียบ และวิจัย โดยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของภาชนะพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายได้ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวต้องทันกับความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า  งานทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญด้านหนึ่งในขณะนี้ คือ วัสดุสัมผัสอาหาร  เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  โดยในวันที่ 26 เมษายน 2556 จะมีการจัดสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และติดตามสถานการณ์ใหม่ๆ  ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการผลิตพลาสติกชีวภาพ  ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลาสติกชีวภาพ  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารของประเทศญี่ปุ่น  การทดสอบ และเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ  ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรด้วย  มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยน สิ่งใหม่ๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและมีการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีกับต่างประเทศเพื่อใช้กับวัตถุดิบชีวมวลของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ผู้ประกอบการและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติของพลาสติกชีวภาพ  เกิดการตื่นตัวเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันให้เกิดมาตรการและข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเอเชียต่อไป///

           รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรฐาน และการบริการทดสอบพลาสติกชีวภาพ หรือ วัสดุสัมผัสอาหารอื่นๆ ติดต่อที่
นางสาวนงนุช  เมธียนต์พิริยะ  รักษาการผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 0-2201-7195  โทรสาร  0-2201-7181  www.dss.go.th


-------------------------------------------------------------
 

ผู้เขียนข่าว นางวลัยพร  ร่มรื่น 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
โทรศัพท์ 0-2201-7098     0 8 9142 2788    
โทรสาร  0-2201-7470

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป