กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สนช. - TIBA – กลุ่ม ปตท. เปิดงาน InnoBiopast 2013

พิมพ์ PDF

สนช. - TIBA – กลุ่ม ปตท. เปิดงาน InnoBiopast  2013
ย้ำศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยพร้อมขึ้นแท่นผู้นำในภูมิภาค
 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) และกลุ่ม ปตท.จัดงาน “งานประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioPast  2013” ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงมุมมองทางด้านการตลาดและการลงทุน พร้อมนำไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า Think Bioplastics Think Thailand
 

      นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมนานาชาติ InnoBioPlast 2013 ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมนี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาและการลงทุนในอุตสาหากรรมพลาสติกชีวภาพไทย อีกทั้งจะเป็นโอกาสที่ดี ในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งด้านการวิจัยและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจพลาสติกชีวภาพต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการเร่งพัฒนาอุตสาหากรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 3 ด้าน กล่าวคือ 1) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” และกล่าวเน้นว่า “ ประเทศไทยจะเป็นแหล่งการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ดี เนื่องจากมีชีวมวลเป็นจำนวนมากที่จะสามารถนำมาใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้ อีกทั้งประเทศไทยมีนโยบายของภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยที่ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว และเชิญชวนนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย”
 

        นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า “หลายประเทศทั่วโลกมีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลถึงความพยายามในการหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นจากนโยบายในหลายประเทศที่กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์”
        "ประเทศไทยได้จัดลำดับความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เป็น “อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่” โดยมุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ด้วยการให้ความเห็นชอบ “แผนที่นำทางแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” ภายใต้งบประมาณ 1.8 พันล้านบาท ( 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ) เมื่อปี 2551 และได้อนุมัติขยายการดำเนินโครงการระยะ 2      ( 2554-2558 ) โดยให้ สนช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันให้เกิดโรงงานต้นแบบผลิตเรซินพลาสติกชีวภาพที่ใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรภายในท้องถิ่น เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย การรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการวิจัยและการพัฒนา การจัดตั้งมาตรฐานพลาสติกชีวภาพเช่นเดียวกับการตลาดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ”
 

         นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า “ สนช. ได้ทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิดมานานกว่า 7 ปี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งผลต่อความต้องการและโอกาส ในการสร้างตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้เป็นทางเลือก ในขณะเดียวกัน สนช.พยายามที่จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ผ่านการริเริ่มของกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพ ซึ่งการจัดงานประชุมสัมมนา และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ หรือ InnoBioPlast 2013 นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สนช. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพันธมิตรใหม่ ในการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิจัย ผู้สนใจมองและเล็งเห็นความสำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบและมีนโยบายส่งเสริมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคต”

 

ถ่ายภาพโดย  : นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่โดย   : นายพิริยะ เผ่าพงษา  และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป