กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

หน้าจอโทรศัพท์ที่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้เอง

พิมพ์ PDF

นักวิจัย Yang Yang และคณะ ได้ออกแบบตัวกรองแสง (Optical filter) ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถเปลี่ยน พลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่ง ตัวกรอง (filter) ดังกล่าว ทำงานคล้ายกับ Polarizer ที่อยู่ใน หน้าจอ Liquid-Crystal Display หรือ LCD แต่สามารถ นำพลังงานแสงที่สูญเสียไปร้อยละ 4 กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ นอกเหนือจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นเพลังงาน ไฟฟ้าแล้ว วัสดุดังกล่าวยังสามารถนำพลังงานแสงทั่วไปมา กลับใช้ได้เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน มีสัดส่วนการขายหน้าจอ LCD สำหรับใช้ผลิต อุปกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ tablet โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ หน้าจอดังกล่าวมีต้นทุนใน การผลิตต่ำแต่กลับได้พลังงานประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจาก เพียงร้อยละ 5 ของพลังงานแสงที่ผลิตได้ เพื่อนำมาสร้างเป็นภาพ

Polarizer เป็นตัวกรองแสงที่มาจากองศาต่างๆ ที่แตกต่างกัน โดยจะกรอกแสงที่เหมาะสมกับ Liquid-crystal Shutter ที่อยุ่ในหน้าจอ ซึ่ง Polarizer เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ เกิดการสูญเสียพลังงานมากที่สุด ในขณะที่ Photvoltaic Filter กลับสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงที่เหลือทั้งหมดให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้าสำหรับหน้าจอได้

นักวิจัยจาก University of California เมือง Los Angeles มลรัฐ California ในประเทศสหรัฐฯ ได้สร้างวัสดุ ขนาดเล็กและเป็นแผ่นบาง ที่นิยมใช้เป็น Light-absorbing Layer ในเซลล์แสงอาทิตย์พลาสติก ทั้งนี้ นักวิจัยได้ขัดแผ่นวัสดุดังกล่าว ด้วยผ้าเพื่อที่จะแปรงโมเลกุลโพลิเมอร์เพื่อให้กลับไปมีลักษณะ แบบเดิม ดังนั้น เมื่อจัดโครงสร้างของโมเลกุลแล้ว แผ่นฟิล์ม ดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเหมือนกับ Polarizeing Filter ที่ปล่อยให้ แสงครึ่งหนึ่งผ่านทะลุไปได้ และจะดูดซับแสงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ ซึ่งนักวิจัยได้เพิ่ม Layer อีกชั้นหนึ่งเพื่อใช้ในการสร้าง เซลล์แสงอาทิตย์ และรวมถึง Charge Collector เพื่อที่จะปล่อย กระแสไฟฟ้าออกจากอุปกรณ์

ในอนาคต นักวิจัยหวังว่าจะสามารถพัฒนาวัสดุที่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Photvoltaic Filer ได้ และใน ขณะนี้ นักวิจัยพยายามที่จะผลิตวัสดุดังกล่าวเพื่อจำหน่ายใน เชิงพาณิชย์อีกด้วย

ที่มา: Technology Review, December 2011

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป