รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พิมพ์

          รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย นางสาวจุฑาธิป คุณาสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) 30 พฤศจิกายน 2554

          รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การจัดทาเพื่อติดตามความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อันเป็นหน่วยงานภายใต้สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Attachments:
Download this file (report-progress- status-materials.pdf)ดาวน์โหลด คลิกที่นี่[ ]9452 Kb