กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ : พลาสติกชีวภาพ

พิมพ์ PDF

    

 

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้รับผิดชอบในการยกร่างแผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New Wave Industries) ซึ่ง สนช. ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในรูปแบบของแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551-2555) เพื่อเป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และเห็นชอบในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามแผนที่นำทางฯ รวมถึงอนุมัติให้คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนที่นำทางฯ และให้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ โดยมีแนวทางในการดำเนินงานประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์หลักนั้น ได้แก่

 

กลยุทธ์ 1 การสร้างความพร้อมของวัตถุดิบชีวมวล
   การพัฒนาโครงการ “เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังด้วยระบบอัตโนมัติ” ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่างการออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสมกับระบบการปลูกของประเทศไทย

 

 

กลยุทธ์ 2 การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี
   โครงการบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ ตามแผนที่นำทางแห่งชาติฯ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ โดยมีผลการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ พร้อมเชิญชวนนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการด้านวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ

   สนช. ได้สนับสนุนนักวิจัย และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยเข้าร่วมงานสัมมนา “4th European Bioplastics Conference 2009” และเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพในบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัย ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับบริษัทและหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ เพื่อเร่งผลักดันให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพของประเทศให้สามารถนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้

 

 

กลยุทธ์ 3 การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม
   สนช. ผลักดันและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากประเทศไทย ให้สามารถสร้างตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุนเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการในงานสัมมนา “4th European Bioplastics Conference 2009”  ณ เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยขึ้นเป็น “Bioplastics Hub” ในภูมิภาค
   การพัฒนาโครงการการผลิตกรดแล็กติกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด โดยเป็นเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังเป็นกรดแล็กติกในขั้นตอนเดียว อยู่ในระหว่างการพิจารณาการขยายผลพัฒนาโครงการ และความร่วมมือกับ บริษัท Uhde Inventa-Fischer จำกัด สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการพัฒนากระบวนการทำให้บริสุทธิ์โดยใช้แอมโมเนีย และการผลิตเม็ดพลาสติก PLA โดยการสนับสนุนของ GTZ ภายใต้โครงการ Public in Private Program ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาระหว่าง GTZ และ UIF ภายใต้งบประมาณ 400,000 ยูโร
   การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมคอมพาวด์ดิ้งพลาสติกชีวภาพ โดยการประสานงานความร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนสารตัวเติมจากที่ใช้แป้งข้าวโพดเปลี่ยนมาเป็นแป้งมันสำปะหลัง โดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มฟิล์มพลาสติก เช่น ถุงขยะ ถุงใส่ของ ถุงเพาะชำ ฟิล์มคลุมดิน และการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ได้แก่ สูตรคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพผสมแป้ง ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสูตรคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพผสมแคลเซียมคาร์บอเนต ร่วมกับบริษัท คิวเอ็ม ไบโอพลาส   จำกัด

 

กลยุทธ์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน
   การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17088:2008 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะนี้คณะกรรมการวิชาการอยู่ระหว่างการศึกษาขอบเขตความชัดเจนในการรับรองผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพครบทุกประเภท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป
   การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการพัฒนาตลาดของพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ของสถาบันโน่วา (NOVA institute) สถาบันฟาว์ฮูเฟ่อร์ (Fraunhufer Umsicht) และ ไวมาร์ (Weimar) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อระดมข้อคิดเห็นกับแนวทางการร่างนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนพลาสติกชีวภาพเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความร่วมมือระหว่าง สนช. สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันประจำประเทศไทย (GTZ) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  เลขที่ 73/1 อาคารโยธี ชั้น3 ถนนพระรามที่ 6
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02 644 6000
  โทรสาร 02 644 8444
  เว็บไซต์ http://www.nia.or.th/

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป